Button Systems

Nákupný košík
počet: 0ks, cena: 0,00 EUR
 • Pre firmy

  Hlas, okamžité správy, e-mail, fax, pobočková ústredňa, webhosting.

   
 • Podpora

  Návody, vďaka ktorým môžte komunikovať jednoduchšie, efektívnejšie a úspornejšie.

   
 • E-shop

  Najlepšie koncové zariadenia, kompatibilné s našimi službami.

   

Pravidlá ochrany osobných údajov

pošli na vybrali.sme.sk    Delicious

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky produkty a služby poskytované spoločnosťou Button Systems, s.r.o., Brečtanova 1, 833 14 Bratislava, IČO: 36 354 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 40282/B.

Údaje, ktoré získavame, a ako ich používame

Môžeme zhromažďovať nasledujúce typy údajov:

 • Informácie, ktoré poskytnete – Pri registrácii Vás požiadame o poskytnutie základných údajov, ktoré Vás ako klienta našej spoločnosti identifikujú. Aby sme vám poskytli vyšší štandard služieb, môžeme Vami poskytnuté informácie na základe Vášho súhlasu dopĺňať o ďalšie údaje. V procese registrácie sa za účelom potvrdenia registrácie používa zaslanie tokenu na mobilné telefónne číslo zaslaním SMS správy. Takto získané mobilné telefónne číslo je použité výlučne za účelom úspešného ukončenia procesu registrácie.
 • Súbory cookie – Keď navštívite www stránky našej spoločnosti, môžeme poslať do Vášho prehliadača alebo iného zariadenia jeden alebo viac súborov cookie. Súbory cookie používame na zabezpečenie správnej funkčnosti aplikácií vyžadujúcich Vaše prihlásenie.
 • Zaznamenávané informácie – Keď pristupujete k službám našej spoločnosti cez www prehliadač, aplikáciu alebo iný softvér, naše servery automaticky zaznamenávajú určité informácie. Tieto informácie môžu obsahovať údaje, ako napríklad: informácia o príhlásení, alebo odhlásení, Vaša požiadavka, interakcia so službou, IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas požiadavky a jeden alebo viacero súborov cookie.
 • Komunikácia používateľov – Ak odošlete našej spoločnosti elektronickú poštu alebo s nami komunikujete iným spôsobom, môžeme si túto komunikáciu archivovať a použiť ju na spracovanie Vašich požiadaviek, zodpovedanie Vašich otázok a vylepšenie poskytovaných služieb. Ak odosielate alebo prijímate správy SMS do alebo z niektorej z našich služieb umožňujúcich odosielanie a príjem správ SMS, môžeme informácie súvisiace s týmito správami zhromažďovať – ide napríklad o informácie ako telefónne číslo, obsah správy a dátum a čas transakcie. Na komunikáciu s Vami ohľadom poskytovaných služieb, môžeme použiť tiež adresu Vašej elektronickej pošty.
 • Pridružené služby našej spoločnosti na iných ako našich domovských webových stránkach – Niektoré naše služby ponúkame na alebo prostredníctvom ďalších webových stránok. Ide najmä o služby elektronických platieb zabezpečovaných spolupracujúcou bankou.
 • Aplikácie tretej strany – Naša spoločnosť môže prostredníctvom svojich služieb sprístupniť aplikácie tretej strany, ako sú rôzne moduly alebo rozšírenia. Ak povolíte aplikáciu tretej strany, budú informácie zhromaždené našou spoločnosťou prostredníctvom našej domovskej webovej stránky spracované podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Informácie zhromaždené poskytovateľmi aplikácií tretej strany spadajú pod ich vlastné pravidlá ochrany osobných údajov.
 • Údaje o polohe – Naša spoločnosť neprijíma informácie o Vašej aktuálnej polohe (napr. signály GPS odoslané mobilným zariadením) alebo informácie, ktoré môžu byť použité na určenie približnej polohy a to ani v prípade použitia našej aplikácie pre mobilné zariadenia.
 • Analýza používania www stránok – za účelom lepšieho porozumenia potrebám a očakávaniam návštevníkov našich www stránok používame nástroje na analýzu www stránok softvér Google Analytics. Takto zbierané informácie neumožňujú identifikovať používateľa a nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Údaje o návšteve našich stránok sú ukladané na serveroch poskytovateľa analytických služieb, spoločnosti Google Inc.
 • Hromadná korešpondencia – ako súčasť komunikácie našej spoločnosti so zákazníkmi využívame hromadnú e-mail korešpondenciu. V záujme ochrany sú všetky informácie o adresátoch uložené na serveroch patriacich našej spoločnosti a nie sú prístupné tretím stranám. Rovnako samotné rozoslanie e-mail korešpondencie je zabezpečené prostredníctvom softvéru a serverov patriacich našej spoločnosti. Hromadnú e-mail korešpondenciu zasielame len na e-mail adresy pri ktorých sme vopred získali aktívny súhlas ( closed-loop opt in COI) na zasielanie e-mail korešpondencie. Každá odoslaná hromadná e-mail korešpondencia umožňuje adresátovi takýto súhlas odňať, pričom mu ďalšia hromadná e-mail korešpondencia nebude zasielaná.
 • Iné stránky – Tieto pravidlá ochrany osobných údajov platia iba pre služby našej spoločnosti. Nemáme možnosť kontroly a nezodpovedáme za stránky, ktoré sú zobrazené ako výsledky vyhľadávania, za stránky, ktoré zahrnujú aplikácie našej spoločnosti, produkty alebo služby našej spoločnosti, ktoré priamo neprevádzkujeme, alebo za odkazy v rámci našich služieb. Tieto ďalšie stránky do Vášho počítača môžu umiestňovať svoje vlastné súbory cookie alebo iné súbory, zbierať údaje alebo od Vás vyžiadať osobné údaje.

Okrem vyššie uvedeného môžeme použiť zhromažďované informácie za účelom:

 • poskytovania, udržiavania, ochrany a vylepšovania našich služieb (vrátane reklamných služieb týkajúcich sa výlučne produktov a služieb našej spoločnosti) a vývoja nových služieb a
 • ochrany práv alebo vlastníctva našej spoločnosti alebo našich používateľov.

Ak tieto údaje budeme chcieť použiť na iné účely, než na ktoré boli zhromaždené, požiadame vás vopred o súhlas.

Naša spoločnosť spracováva osobné údaje na serveroch v týchto štátoch: Slovenská Republika, čo v prípade zahraničných používateľov znamená, že v niektorých prípadoch spracovávame osobné údaje mimo Vašej krajiny.

Voľby

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme informácie uložené vo Vašom účte.

Väčšina prehliadačov je spočiatku nastavená tak, aby súbory cookie prijímali. Svoj prehliadač ale môžete nastaviť tak, aby súbory cookie odmietol alebo Vám odoslanie súboru cookie oznámil. Niektoré služby a funkcie však nemôžu fungovať správne ak sú súbory cookie neaktívne.

Sprístupňovanie údajov

V prípade potreby akýchoľvek údajov, a to vrátane osobných údajov, Vás aplikácie našej spoločnosti vyzvú a upozornia na ich potrebu. V prípade nejasností sa obráťte na naše centrum podpory zákazníkov.

Naša spoločnosť sprístupňuje údaje o Vašej osobe iným spoločnostiam alebo jednotlivcami iba v nasledujúcich obmedzených prípadoch:

 • S Vaším súhlasom udeleným vopred. Požadujeme výslovný súhlas so sprístupnením akýchkoľvek údajov, vrátane prípadného poskytnutia akéhokoľvek osobného údaju.
 • Poskytujeme takéto údaje našim dcérskym, spriazneným spoločnostiam alebo iným dôveryhodným partnerom alebo osobám na účely spracúvania osobných údajov naším menom iba v prípade, že postupujú plne v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov a Vy nám na to udelíte súhlas. Požadujeme, aby tieto osoby spracúvali osobné údaje výlučne na základe našich pokynov a pre potreby našej spoločnosti.
 • Keď sa v dobrej viere domnievame, že prístup, použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie takých údajov je primerane potrebné k(i) splneniu povinností stanovených zákonom, právnym predpisom, v právnom konaní alebo k splneniu vynútiteľného správneho rozhodnutia,(ii) uplatneniu príslušných podmienok danej služby, vrátane vyšetrovania údajného porušenia,(iii) zisteniu, predchádzaniu alebo inému postupu vo vzťahu k podvodu, bezpečnostným alebo technickým otázkam alebo(iv) ochrane pred ujmou na právach, majetku alebo bezpečnosti našej spoločnosti, jej používateľov alebo verejnosti ako je to požadované alebo dovolené prílušnými právnymi predpismi.

Pokiaľ naša spoločnosť uskutoční akúkoľvek akvizíciu alebo prípadnú inú formu predaja časti alebo svojho všetkého majetku, zaistíme dôvernosť osobných údajov v rámci takej transakcie a poskytneme oznámenie pred tým, ako budú osobné údaje prevedené a stanú sa predmetom iných pravidiel ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie údajov

Prijímame zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia k ochrane proti neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenej zmene, sprístupneniu alebo zničeniu údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú interné kontroly zhromažďovania údajov, uchovávanie a spôsobov spracúvania a bezpečnostných opatrení, vrátane príslušného kódovania a spôsobu mechanického zabezpečenia k ochrane pred neoprávneným prístupom k systémom, kde uchovávame akékoľvek údaje, vrátane osobných údajov.

Prístup k osobným údajom obmedzujeme iba na zamestnancov našej spoločnosti, zmluvných partnerov a zástupcov, ktorí sa potrebujú oboznámiť s takými údajmi za účelom ich spracúvania pre našu spoločnosť. Tieto osoby sú viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a pokiaľ porušia tieto svoje povinnosti môžu byť proti nim zahájené disciplinárne postihy, vrátane ukončenia spolupráce a trestného stíhania. Prístup a zmeny osobných údajov Pri používaní služieb našej spoločnosti, sa Vám v dobrej viere snažíme umožniť prístup k osobným údajom a opraviť tieto údaje ak nie sú presné alebo vymazať také údaje na Vašu žiadosť ak už nie je vyžadované ich uchovávanie podľa právnych predpisov alebo oprávnenými obchodnými účelmi. Požadujeme identifikáciu od jednotlivých používateľov ako aj identifikáciu údajov, ku ktorým požadujú prístup, opravu alebo odstránenie, a to pred spracovaním takej žiadosti. Môžeme odmietnuť spracovať žiadosť, ktorá je nezmyselne opakovaná alebo sústavná, vyžaduje neprimerane technicky náročné spracovanie, ohrozuje súkromie ostatných alebo by bola príliš nepraktická (napríklad žiadosť vzťahujúca sa na údaje na záložných nosičoch) alebo pre ktorú nie je potrebný prístup. V každom prípade pri poskytovaní prístupu k a opravy údajov, poskytujeme túto služby bezplatne s výnimkou prípadov, keď spracovanie žiadosti vyžaduje neprimerané úsilie. Z dôvodu spôsobu údržby určitých služieb, môže trvať určitú dobu od Vášho vymazania údajov než budú vymazané záložné kópie z našich aktívnych serverov a môžu byť ponechané v našich záložných systémoch. Ďalšie informácie získate v našom centre podory zákazníkov.

Vymáhanie

Naša spoločnosť dodržiava princípy ochrany osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.

Naša spoločnosť pravidelne preveruje súlad svojich postupov a aplikácií s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov. Po obdržaní oficiálnych písomných sťažností, naša spoločnosť v súlade s našimi pravidlami kontaktuje sťažovateľa ohľadom obsahu jeho sťažnosti. Budeme spolupracovať s príslušnými úradmi, vrátane príslušných miestnych úradov na ochranu osobných údajov, s ohľadom na vyriešenie akýchkoľvek sťažností na odovzdávanie osobných údajov, ktoré nebudú vyriešené medzi našou spoločnosťou a jednotlivým sťažovateľom.

Zmeny týchto Pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť menené. Neobmedzíme Vaše práva podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov bez Vášho výslovného súhlasu. Uverejníme akékoľvek zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov na tejto stránke a pokiaľ sa bude jednať o podstatné zmeny poskytneme výraznejšie upozornenie (vrátane upozornenia na zmenu Pravidiel ochrany osobných údajov prostredníctvom e-mailu u niektorých služieb).

 

V Bratislave 4.5.2012                                                                                                     Ref. BS/PP/01/12

Infolinka +421/2/20 9999 38

Zariadenia

[WELL SIP-T20]
WELL SIP-T20
75,59 EUR
62,99 EUR bez DPH (20%)
objednať  ks   do košíka
Je doména voľná?   .     overiť
Evidenčné číslo registrátora v sk-nic.sk: BUTT-0004

Button Systems, s.r.o. Brečtanova 1, 83314 Bratislava Slovenská Republika
Tel: +421/2/20 999 930, Fax: +421/2/20 999 933, E-mail: info@buttonsystems.eu
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vložka číslo 40282/B.