Button Systems

Nákupný košík
počet: 0ks, cena: 0,00 EUR
 • Pre firmy

  Hlas, okamžité správy, e-mail, fax, pobočková ústredňa, webhosting.

   
 • Podpora

  Návody, vďaka ktorým môžte komunikovať jednoduchšie, efektívnejšie a úspornejšie.

   
 • E-shop

  Najlepšie koncové zariadenia, kompatibilné s našimi službami.

   

Osobitné obchodné podmienky poskytovania Služby Virtual Internet Server

pošli na vybrali.sme.sk    Delicious


(ďalej aj ako „Osobitné obchodné podmienky“)

I.    Pojmy

 1. Služba Virtual Internet Server – poskytnutie virtuálneho servera Poskytovateľa Klientovi za úhradu za podmienok určených v Zmluve o poskytovaní Služby Virtual Internet Server spolu so zabezpečením možnosti prenosu dát z a do virtuálneho servera prostredníctvom Klientom zmluvne zabezpečeného poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby. Poskytovateľ nezodpovedá za riadne poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Klientovi prostredníctvom Klientovho zmluvného poskytovateľa. V rámci Služby Virtual Internet Server sú poskytované: Služba e-mail hosting, Služba web-hosting a ich prepojenie prostredníctvom Internetu s ďalšími užívateľmi Internetu.
 2. Služba e-mail hosting – vytváranie a vedenie e-mailových účtov na virtuálnom serveri.
 3. Služba web-hosting – vytvorenie a vedenie web-hostingového účtu na virtuálnom serveri.
 4. Poskytovateľ – obchodná spoločnosť Button Systems, s.r.o., Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 36 354 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 40282/B.
 5. Klient – fyzická/právnická osoba, ktorá platne uzavrela s Poskytovateľom Zmluvu o poskytovaní Služby Virtual Internet Server.
 6. Zmluva o poskytovaní Služby Virtual Internet Server – písomná zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Klientom podľa §269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) za účelom poskytovania Služby Virtual SIP Hosting

II.    Uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služby Virtual Internet Server a jej zmeny

 1. Poskytovateľ poskytuje Službu Virtual Internet Server Klientovi/Klientom na základe Zmluvy o poskytovaní Služby Virtual Internet Server, na základe Všeobecných obchodných podmienok a na základe týchto Osobitných obchodných podmienok poskytovania služby Virtual Internet Server.
 2. Súčasťou poskytovania Služby Virtual Internet Server nie je dodávka koncových zariadení a ich riešení, ibaže je v Zmluve o poskytovaní Služby Virtual Internet Server dohodnuté medzi Poskytovateľom a Klientom inak.
 3. Zmluvu o poskytovaní Služby Virtual Internet server je možné zmeniť iba dohodou Poskytovateľa a Klienta, okrem prípadov zmien podľa týchto Osobitných obchodných podmienok, ako aj zmien podľa Všeobecných obchodných podmienok.

III.     Zmeny Osobitných obchodných podmienok

 1. V prípade zmien týchto Osobitných obchodných podmienok je Poskytovateľ povinný uverejniť nové znenie týchto Osobitných obchodných podmienok na svojej internetovej stránke a upovedomiť o tejto skutočnosti Klienta. Upovedomenie o zmenách týchto Osobitných obchodných podmienok zašle Poskytovateľ Klientovi v najbližšom vyúčtovaní.
 2. Klient je oprávnený v priebehu 30 dní od doručenia upovedomenia o zmenách Osobitných obchodných podmienok voči týmto zmenám vzniesť u Poskytovateľa písomne pripomienky. V prípade, ak márne uplynie lehota na uplatnenie pripomienok ku zmenám týchto Osobitných obchodných podmienok podľa predchádzajúcej vety a Klient žiadne pripomienky v tejto lehote nevznesie, platí, že zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom založený Zmluvou o poskytovaní Služby Virtual Internet Server sa riadi novým znením Osobitných obchodných podmienok.
 3. V prípade vznesenia pripomienok ku zmenám Osobitných obchodných podmienok sa Klient a Poskytovateľ zaväzujú dohodnúť na novom znení Osobitných obchodných podmienok dohodou. Pokiaľ ku dohode nedôjde, zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom založený Zmluvou o poskytovaní Služby Virtual Internet Server sa riadi pôvodným znením Osobitných obchodných podmienok.

IV. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Klienta

 1. Klient má právo na riadne, včasné a kvalitné poskytovanie Služby Virtual Internet Server.
 2. Klient má právo na bezplatné odstránenie prípadných porúch Služby Virtual Internet Server, ktoré nezavinil.
 3. Klient má právo na vrátenie pomernej časti úhrady za poskytovanie Služby Virtual Internet Server za čas jej neposkytovania.
 4. Klient má právo na zasielanie vyúčtovania poskytovanej Služby Virtual Internet Server vo forme daňového dokladu spolu s prílohou, v ktorej budú špecifikované spoplatňované služby.
 5. Klient má právo na reklamáciu kvality poskytnutej Služby Virtual Internet Server.
 6. Klient je povinný si zabezpečiť dostupnosť verejnej elektronickej komunikačnej služby prostredníctvom tretej osoby alebo z vlastných zdrojov, nakoľko Poskytovateľ verejnú elektronickú komunikačnú službu neposkytuje.
 7. Klient zodpovedá za pravdivosť ním poskytnutých identifikačných údajov a je povinný na požiadanie Poskytovateľa verifikovať svoje identifikačné údaje spôsobom určeným Poskytovateľom.
 8. Klient je povinný používať Službu Virtual Internet Server v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s týmito Osobitnými obchodnými podmienkami, so Všeobecnými obchodnými podmienkami, v súlade so Zmluvou o poskytovaní Služby Virtual Internet Server a vo výnimočných prípadoch aj v súlade s pokynmi Poskytovateľa, ktoré nie sú uvedené v týchto Osobitných obchodných podmienkach, Všeobecných obchodných podmienkach a v Zmluve o poskytovaní Služby Virtual Internet Server.
 9. Klient je povinný uhrádzať Službu Virtual Internet Server riadne a včas.
 10. Klient je povinný oznámiť Poskytovateľovi bezodkladne každú zmenu svojich identifikačných údajov.
 11. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť riadnu, plynulú a kvalitnú Službu Virtual Internet Server v rozsahu dohodnutom v Zmluve o poskytovaní Služby Virtual Internet Server.
 12. Poskytovateľ je  povinný bezodplatne odstraňovať prípadné poruchy Služby Virtual Internet Server, ktoré nezavinil Klient.
 13. Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutne potrebný čas obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby Virtual Internet Server z dôvodu vykonávania opráv, servisu, údržby alebo inštalácie nových prvkov virtuálneho serveru.
 14. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie Služby Virtual Internet Server v prípade omeškania Klienta s úhradou Služby Virtual Internet Server o viac ako 15 dní.
 15. Registrácia domén sa riadi pravidlami Centrálneho registrátora slovenských domén SK-NIC a.s.. Klient je povinný sa s týmito pravidlami oboznámiť. Poskytovateľ zabezpečí registráciu domény po úhrade poplatku za registráciu domény na účet Poskytovateľa, ak tomu nebudú brániť problémy na strane Klienta alebo na strane tretích osôb. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov Klienta a/alebo tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Klientom, ani za prípadné porušenie vlastníckych práv tretích osôb k ochranným známkam a akýchkoľvek porušení právnych predpisov týkajúcich sa názvu domény alebo mena adresára Klienta, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov.

V.    Trvanie Zmluvy o poskytovaní Služby Virtual Internet Server a jej ukončenie

 1. Pokiaľ v Zmluve o poskytovaní Služby Virtual Internet Server nie je uvedené inak, platí, že Zmluva o poskytovaní Služby Virtual Internet Server sa uzaviera na dobu neurčitú.
 2. Pokiaľ je Zmluva o poskytovaní Služby Virtual Internet Server uzavretá na dobu určitú, jej platnosť a účinnosť sa končí uplynutím dojednaného času, pokiaľ sa Poskytovateľ a Klient nedohodnú inak.
 3. Zmluva o poskytovaní Služby Virtual Internet  Server zaniká:
  • a) písomnou dohodou Poskytovateľa a Klienta,
  • b) smrťou alebo zánikom Klienta,
  • c) zánikom Poskytovateľa,
  • d) písomnou výpoveďou alebo písomným odstúpením za podmienok uvedených v týchto Osobitných obchodných podmienkach.
 4. Klient môže Zmluvu o poskytovaní Služby Virtual Internet Server vypovedať s udaním akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Poskytovateľovi.
 5. Poskytovateľ môže Zmluvu o poskytovaní Služby Virtual Internet Server vypovedať s udaním akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Klientovi.
 6. Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služby Virtual Internet Server, ak:
  • a) Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Službu Virtual Internet Server riadne, plynule a kvalitne a tieto vady Klient v odstúpení špecifikuje,
  • b) Poskytovateľ opakovane neodstráni poruchu poskytovania Služby Virtual Internet Server,
  • c) Poskytovanie Služby Virtual Internet Server bude prerušené na dobu dlhšiu ako 15 dní bez ohľadu na dôvod prerušenia.
 7. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služby Virtual Internet Server, ak:
  • a) Klient je v omeškaní s úhradou za poskytovanie Služby Virtual Internet Server po dobu dlhšiu ako 30 dní,
  • b) Klient uviedol v Zmluve o poskytovaní Služby Virtual Internet Server nepravdivé identifikačné údaje,
  • c) Klient využíva Službu Virtual Internet Server v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, v rozpore s týmito Osobitnými obchodnými podmienkami alebo v rozpore so Zmluvou o poskytovaní Služby Virtual Internet Server.
 8. Nároky z ukončeného zmluvného vzťahu na základe Zmluvy o poskytovaní Služby Virtual Internet Server vzniknuté pred jej ukončením nie sú jej ukončením dotknuté.

VI.     Úhrada za poskytovanie Služby Virtual Internet Server

 1. Cenník Služby Virtual Internet Server je uvedený na internetovej stránke Poskytovateľa.
 2. Výšku úhrady uvedenú v Zmluve o poskytovaní Služby Virtual Internet Server je možné zmeniť iba po dohode Poskytovateľa a Klienta a to vo forme dodatku ku Zmluve o poskytovaní Služby Virtual Internet Server, čím nie je dotknuté právo Poskytovateľa na úpravu úhrad za objem prenesených dát v rámci Služby e-mail hosting a Služby web-hosting.

VII.    Osobné údaje Klienta

 1. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať a Klient uzavretím Zmluvy o poskytovaní Služby Virtual Internet Server vyjadruje svoj výslovný súhlas so spracúvaním týchto svojich osobných údajov Poskytovateľom na účely poskytovania Služby Virtual Internet Server:
  • a)    Meno a priezvisko, prípadne akademický titul, ak je Klientovi udelený, resp. obchodné meno,
  • b)    Adresa trvalého, resp. prechodného bydliska, resp. sídlo,
  • c)    IČO, ak ho má Klient pridelené,
  • d)    Telefonický kontakt,
  • e)    Emailový kontakt.
 2. Osobné údaje uvedené bode 1 tohto článku je Poskytovateľ oprávnený a Klient mu na to udeľuje svoj súhlas, spracúvať za účelom:
  • a)    Plnenia Zmluvy o poskytovaní Služby Virtual Internet Server,
  • b)    Vyúčtovania úhrady za Službu Virtual Internet Server,
  • c)    Vypracovania zoznamu Klientov pre potreby Poskytovateľa,
  • d)    Poskytovania súčinnosti v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom oprávneným požadovať tieto údaje.


VIII.    Reklamácie

 1. Reklamáciu je potrebné podať písomne v lehote do 30 dní odo dňa zistenia závady poskytovanej Služby Virtual Internet Server. Márnym uplynutím tejto lehoty právo na reklamáciu Klientovi zaniká.
 2. V reklamácii je Klient povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo Zmluvy o poskytovaní Služby Virtual Internet Server, a to najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska alebo sídla alebo miesto podnikania, IČO, číslo Zmluvy o poskytovaní Služby Virtual Internet Server a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať reklamovanú vadu.
 3. Klient má právo na vrátanie pomernej časti úhrady za čas neposkytovania Služby Virtual Internet Server riadne a kvalitne. Preplatok započíta Poskytovateľ na najbližšiu splatnú úhradu za poskytovanie Služby Virtual Internet Server a ak započítanie nebude možné, Poskytovateľ vráti túto čiastku Klientovi spôsobom, ktorý bude medzi nimi dohodnutý.
 4. Poskytovateľ reklamáciu po doručení bezodkladne prešetrí tak, aby bolo čo najskôr obnovené riadne a kvalitné poskytovanie Služby Virtual Internet Server. Výsledok prešetrenia oznámi Poskytovateľ Klientovi v lehote do 30 dní od doručenia reklamácie.
 5. Reklamácia vo veci prešetrenia výšky úhrady nemá odkladný účinok na ďalšie úhrady za poskytovanie Služby Virtual Internet Server.


IX.    Záverečné ustanovenia

 1. Klient uzavretím Zmluvy o poskytovaní Služby Virtual Internet Server potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Osobitnými obchodnými podmienkami, ako aj Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sa zaviazal dodržiavať a postupovať v zmysle práv a povinností v nich uvedených.
 2. Tieto Osobitné obchodné podmienky sa zverejňujú na internetovej stránke Poskytovateľa: www.vytocto.com/www.vytocto.sk. Klient a taktiež akákoľvek osoba majúca záujem o uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služby Virtual Internet Server môže požiadať Poskytovateľa o ich poskytnutie v písomnej forme v sídle Poskytovateľa, prípadne písomne na adrese jeho sídla.
 3. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Osobitných obchodných podmienok nahrádza toto znenie všetky doterajšie znenia Osobitných obchodných podmienok.

Tieto osobitné obchodné podmienky poskytovania Služby Virtual Internet Server boli zverejnené 1.3.2010.              Ref. BS/OOP/01/10

Infolinka +421/2/20 9999 38

Zariadenia

[WELL SIP-T20]
WELL SIP-T20
75,59 EUR
62,99 EUR bez DPH (20%)
objednať  ks   do košíka
Je doména voľná?   .     overiť
Evidenčné číslo registrátora v sk-nic.sk: BUTT-0004

Button Systems, s.r.o. Brečtanova 1, 83314 Bratislava Slovenská Republika
Tel: +421/2/20 999 930, Fax: +421/2/20 999 933, E-mail: info@buttonsystems.eu
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vložka číslo 40282/B.