Button Systems

Nákupný košík
počet: 0ks, cena: 0,00 EUR
 • Pre firmy

  Hlas, okamžité správy, e-mail, fax, pobočková ústredňa, webhosting.

   
 • Podpora

  Návody, vďaka ktorým môžte komunikovať jednoduchšie, efektívnejšie a úspornejšie.

   
 • E-shop

  Najlepšie koncové zariadenia, kompatibilné s našimi službami.

   

Všeobecné obchodné podmienky

pošli na vybrali.sme.sk    Delicious

obchodnej spoločnosti Button Systems, s.r.o., Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 36 354 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 40282/B.

Dodacie podmienky:

Objednávky prijímame elektronickou poštou (e-mailom) s telefonickým potvrdením, internetom prostredníctvom formuláru na našej webovej stránke a osobne. Objednávka musí obsahovať:

 • úplnú a presnú fakturačnú adresu, telefonický kontakt,
 • adresu pre doručenie – iba ak je rozdielna od fakturačnej adresy, pri doručovaní prostredníctvom prepravnej/doručovacej spoločnosti telefonický kontakt na osobu oprávnenú zásielku prevziať,
 • presný názov tovaru podľa nášho katalógu, počet kusov, cenu,
 • oznámenie zmluvnej ceny, ak táto bola predtým dohodnutá a je odlišná od ceny podľa cenníka,
 • dostatočnú technickú špecifikáciu tovaru za účelom vylúčenia možnej zámeny,
 • spôsob požadovaného spôsobu dodania zákazky (obvykle Slovenská pošta, a.s. alebo UPS na dobierku, ako aj možnosť alebo nemožnosť delenia objednávky),
 • podnikatelia a ostatné právnické osoby ďalej uvedú: IČO, DIČ, IČ DPH (platcovia DPH),
 • kontaktnú a oprávnenú osobu na vybavenie zákazky,
 • podpis oprávnenej osoby, odtlačok pečiatky.


Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti objednaných produktov a našich prevádzkových kapacít realizované v čo najkratšom možnom termíne. Dodanie a jeho predpokladanú dobu avizujeme telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) pri potvrdení objednávky. Pri platbe na predfaktúru sa dodacia lehota nemení, ale začína plynúť od pripísania platby na účet našej spoločnosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri tovare, ktorý nie je na sklade našej spoločnosti (neskladové položky) sa Vami objednaný tovar objednáva u jeho výrobcu alebo distribútora. V takomto prípade budete telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) upozornený na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru. K expedičnej dobe sa pri doručovaní prostredníctvom prepravných, doručovateľských a špedičných spoločnostiach pripočítava čas 24 hodín, pri doručovaní prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. 2-5 dní v rámci Slovenskej republiky.

Pri požadovanom doručovaní objednaného tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti požadujeme uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo (odporúčame priamo vo formulári záväznej objednávky) za účelom dohody presného času a miesta dodania tovaru, respektíve opakovaného dodania. Miesto a spôsob dodania je stanovené na základe Vašej objednávky. Za riadne  splnenie dodávky predmetu plnenia sa považuje dodanie predmetu plnenia na adresu pre doručenie uvedenú v objednávke.

Súčasťou dodávky nie je montáž predmetu plnenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Dopravu na adresu pre doručenie zabezpečuje naša obchodná spoločnosť na náklady kupujúceho, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, podľa druhu tovaru návod na používanie výrobku, záručný list a tlačivo zaznamenávajúce obsah dodávky. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať na adrese uvedenej v objednávke v čase avizovanom našou obchodnou spoločnosťou.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci je oprávnený objednávku stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek pred avizovaním termínu doručenia predmetu plnenia zo strany našej spoločnosti.

Storno objednávky zo strany našej spoločnosti

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 • vyskytnú sa neočakávané udalosti, ktoré bránia v zrealizovaní dodania tovaru /zrušenie výroby objednaného tovaru výrobcom, štátny prevrat a pod./,
 • výrazným spôsobom sa neočakávane zmenila cena tovaru u výrobcu, resp. u obchodného partnera našej spoločnosti.


V prípade, že nastane prípad stornovania objednávky zo strany našej spoločnosti, zaväzujeme sa, že budeme okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe spolu s návrhmi alternatívnych riešení. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu v plnej výške alebo akúkoľvek jej časť, bude mu ním uhradená čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade zásielkového predaja (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho):

Ako zákazník má kupujúci v prípade zásielkového predaja právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote a to aj bez udania dôvodu, dovoľujeme si Vás požiadať o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • ak ste už tovar prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v kontaktoch pri dodržaní nasledovných podmienok:
 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie byť používaný,
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.),
 • tovar zašlite späť našej spoločnosti spolu s dokladom o jeho kúpe.


Tovar posielajte doporučene (nie na dobierku) a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k našej obchodnej spoločnosti.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám poskytnutú úhradu za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prevzatí tovaru a jeho prekontrolovaní našou spoločnosťou.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude naša spoločnosť môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený kupujúcemu na jeho náklady späť.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou/doručovateľom, resp. prepravnou spoločnosťou,
 • poškodenie zásielky poštou, resp. prepravnou spoločnosťou, pokiaľ kupujúci nepožuje poistenie doručovaného tovaru
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Poplatky za dopravu

Pri objednávke nad 1.000,00 EUR neúčtujeme žiadne poplatky za dopravu. Ďalšie možnosti dopravy tovaru a ceny za dopravu dostanete pri vypisovaní objednávky.

Záruky, reklamácie

Naša spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru. Ak táto doba pri danom tovare nie je uvedená, naša spoločnosť poskytuje záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, pričom naša spoločnosť nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než naša spoločnosť, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobu, po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. Právo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené ihneď bez zbytočného odkladu po zistení vady. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:

 • telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle +421/2/209 999 39,
 • e-mailom e-shop@buttonsystems.eu,
 • poštou zaslaním tovaru na našu adresu,
 • prepravnou spoločnosťou zaslaním tovaru na našu adresu.


Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

 1. je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený od našej spoločnosti.
 2. je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
 3. v prípade, že si kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.


Naša spoločnosť je povinná o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na náklady zákazníka na nami určené miesto v SR. Oprávnená reklamácia v záručnej dobe je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté našej spoločnosti riešením tejto neoprávnenej reklamácie. Opravený alebo vymenený reklamovaný tovar pri oprávnenej reklamácii dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady.

Dodatky a zmeny týchto obchodných podmienok

Svoje pripomienky na ďalšie skvalitnenie služieb, prípadne iných návrhov na vylepšenie nákupného systému môžete využívať email: e-shop@buttonsystems.eu

V prípade zmien týchto obchodných podmienok sa zaväzuje naša spoločnosť uverejniť nové znenie týchto obchodných podmienok na svojej internetovej stránke a upovedomiť o tejto skutočnosti kupujúceho. Upovedomenie o zmenách týchto obchodných podmienok zašle naša spoločnosť dotknutým kupujúcim spolu s najbližším daňovým dokladom.

Kupujúci je oprávnený v priebehu 30 dní od doručenia upovedomenia o zmenách týchto  obchodných podmienok voči týmto zmenám vzniesť u našej spoločnosti písomne pripomienky. V prípade, ak márne uplynie lehota na uplatnenie pripomienok ku zmenám týchto obchodných podmienok podľa predchádzajúcej vety a kupujúci žiadne pripomienky v tejto lehote nevznesie, platí, že zmluvný vzťah medzi našou spoločnosťou a kupujúcim sa riadi novým znením týchto obchodných podmienok.

V prípade vznesenia pripomienok ku zmenám týchto obchodných podmienok sa  zaväzujeme s kupujúcim rokovať o novom znení týchto obchodných podmienok. Pokiaľ ku dohode nedôjde, zmluvný vzťah medzi našou spoločnosťou a kupujúcim sa riadi pôvodným znením týchto obchodných podmienok.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli zverejnené dňa 1.3.2010

                                                                                                                                                     Ref. BS/VOP/01/2010

 

Infolinka +421/2/20 9999 38

Zariadenia

[WELL SIP-T20]
WELL SIP-T20
75,59 EUR
62,99 EUR bez DPH (20%)
objednať  ks   do košíka
Je doména voľná?   .     overiť
Evidenčné číslo registrátora v sk-nic.sk: BUTT-0004

Button Systems, s.r.o. Brečtanova 1, 83314 Bratislava Slovenská Republika
Tel: +421/2/20 999 930, Fax: +421/2/20 999 933, E-mail: info@buttonsystems.eu
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vložka číslo 40282/B.